gazeta

W dzisiejszym artykule mowa będzie o Urzedach Pracy.Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach mieści się przy ulicy Kościuszki 30. Obejmuje on swoją działalnością całe województwo i sprawuje nadzór na powiatowymi urzędami pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, adresu tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy. Zapytania można kierować na maile: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl. WUP posiada filie w Bielsku Białej i Częstochowie.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com

Tags: No tags

Leave a Comment